Verwerkers en exporteurs

Verwerkers en exporteurs van AEEA zijn volgens de definitie van de Regeling AEEA een verwerker. Dit zijn bedrijven die afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA) in Nederland be- of verwerken of voor verwerking naar het buitenland exporteren. Als verwerker heeft u de volgende verplichtingen:

  • Zorgen voor passende verwerking van alle ingezamelde afgedankte elektr(on)ische apparatuur . Dit volgens de minimale streefcijfers inzake nuttige toepassing van bijlage V van Richtlijn nr. 2012/19/EU (Richtlijn AEEA).  Verwerkers moeten elk jaar voor 1 mei de door hen, in het voorafgaande kalenderjaar, (ingezamelde en) verwerkte hoeveelheden melden bij het Nationaal (W)EEE Register.

Passende verwerking betekent ten minste:

  • Het naleven van scheidingseisen voor inrichtingen die inzamelen/verwerken (bijlage VII van de Richtlijn AEEA), en
  • Het verweken van AEEA gebeurt met gebruik van de best beschikbare technieken
  • Verwerking gebeurt volgens de technische voorschriften van bijlage VIII de Richtlijn AEEA
  • Streefcijfers voor nuttige toepassing dienen gehaald te worden, (bijlage V van de Richtlijn AEEA).
  • Verwerker van AEEA dient in het bezit te zijn van een geldige conformiteitsverklaring, waarin wordt aangegeven dat de door hem uitgevoerde verwerking van de AEEA plaats vindt volgens de Cenelec standaard(en)
  • AEEA gescheiden van andere afvalstoffen, niet zijnde AEEA, wordt verwerkt

Let op: momenteel is er een overgang naar Cenelec. De WEEELABEX-organisatie blijft bestaan en is inmiddels geaccrediteerd om Cenelec audits te doen. Verwerkers die voldoen aan de vereisten na een audit, krijgen nu automatisch een Cenelec certificaat. Cenelec bestaat uit meerdere (Engelstalige) normen binnen EN 50624.

 

Registreren

Verwerkers (en exporteurs) die Nederlandse AEEA verwerken, kunnen zich via dit webformulier registreren.

 

 

Traject afgifteplicht

Op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben de gezamenlijke producentenorganisaties een Plan van Aanpak (PvA65%) opgesteld, gericht op de verhoging van het inzamelpercentage Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). De huidige inzameldoelstelling is 65%.

In het kader van de uitvoering van het PvA65% staat een aantal initiatieven en activiteiten in 2020 en 2021 gepland. Onder andere de invoering van de afgifteplicht. De afgifteplicht wordt opgelegd aan de eerste ontvangers, dat wil zeggen de partijen die afgedankte apparaten ontvangen uit handen van consument of professionele gebruiker. Zij worden daarmee verplicht om de ontvangen AEEA af te geven aan Cenelec-gecertificeerde verwerkers, al dan niet via een producentenorganisatie en/of uitvoeringsorganisatie.

 

Rapportage

Verwerkers (en exporteurs) van AEEA zijn wettelijk verplicht om elk jaar voor 1 mei over het hele voorgaande jaar te rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register. Het opgave formulier krijgt u te zien als u hier inlogt. U krijgt automatisch een login en wachtwoord nadat u zich heeft aangemeld via het webformulier.

 

Meldpunt (niet aangemelde) verwerkers

Kent u een partij die volgens u verwerker van AEEA is en die niet voorkomt in de lijst met aangemelde verwerkers (zie link in oranje kader rechtsboven)? U kunt deze partij melden bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via deze link. Vul bij rubriek in “afval” en bij soort “free riders en illegaliteit”. Geef daarna uw mailadres en ILT stuurt u dan direct een verificatiemail met een link naar een kort formulier waarin u de melding toelicht.

Geregistreerde verwerkers en exporteurs

Klik hier voor het actuele overzicht met verwerkers/exporteurs die zich hebben aangemeld. Controle en handhaving op Cenelec certificering wordt uitgevoerd door ILT.