Producenten en importeurs

Producenten en importeurs van EEA zijn volgens de definitie van de Regeling AEEA een producent en zijn verplicht zich te melden bij het register, zich te registreren en jaarlijks te rapporteren. Met de algemene term ‘producent’ worden zowel producenten als importeurs bedoeld.

Een producent is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die ongeacht de verkooptechniek, met inbegrip van communicatie op afstand:

 • is gevestigd in Nederland en onder zijn eigen naam of merk elektrische en elektronische apparatuur vervaardigt, of elektrische en elektronische apparatuur laat ontwerpen of vervaardigen die hij onder zijn naam of merk in Nederland verhandelt,
 • is gevestigd in Nederland en in Nederland onder zijn eigen naam of handelsmerk apparatuur wederverkoopt die door andere leveranciers is geproduceerd waarbij de wederverkoper niet als producent wordt aangemerkt wanneer het merkteken van de producent zoals bepaald in onderdeel 1), op het apparaat zichtbaar is,
 • is gevestigd in Nederland en beroepsmatig elektrische en elektronische apparatuur uit een derde land of een andere lidstaat van de Europese Unie invoert en het in Nederland in de handel brengt, of
 • via verkoop op afstand elektrische en elektronische apparatuur rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens in Nederland, en is gevestigd in een ander land dan Nederland.

Verkoopt u via distributeurs/retailers/dealers op de Nederlandse markt? Dan dragen deze bedrijven als importeur de producentenverantwoordelijkheid welke voortvloeit uit de Regeling AEEA.

Bent u reeds aangesloten bij Stichting OPEN of indien u lampen op de markt brengt bij Stichting LightRec dan hoeft u niets te doen: zij verzorgen de wettelijke registratie en rapportage voor u.

Registreren

Uw registratie doet u niet direct bij het register maar bij Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (hierna: Stichting OPEN). De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft per 1 maart 2021 een algemeenverbindendverklaring (AVV) toegekend aan Stichting OPEN voor AEEA. Hierdoor zijn alle producenten van EEA gehouden zich bij Stichting OPEN aan te sluiten. Onderdeel van de aansluiting bij Stichting OPEN is de registratie bij het register. Zoals gezegd is het dan ook niet mogelijk voor een producent om zich direct te registreren bij het register tenzij de producent daarvoor een ontheffing heeft aangevraagd en gekregen van de staatssecretaris. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de webpagina van Rijkswaterstaat.

Voor lampen die op de markt gezet worden, zijn de producenten ervan gehouden zich aan te sluiten bij Stichting LightRec omdat hier tot en met 31 december 2022 een separate algemeen verbindend verklaring voor geldt. Via Stichting LightRec rapporteert de producent ook over de door hem op de markt gezette lampen.

Om u te registreren als producent dient u contact op te nemen met Stichting OPEN of u vult het webformulier in.

 

Verplichtingen
 

Volgens deze Regeling AEEA heeft u als producent de volgende verplichtingen:

 1. De producent draagt zorg voor de gescheiden inzameling van AEEA afkomstig van ontdoeners anders dan particuliere huishoudens (artikel 8);
 2. Het behalen van het vastgestelde inzamelpercentage (artikel 10);
 3. De producent draagt zorg voor de financiering voor inzameling, verwerking nuttige toepassing, milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering (afvalbeheer);
 4. De producent draagt zorg voor de financiering van het beheer van de afgedankte apparatuur van particuliere huishoudens (Artikel 13 lid 2);
 5. De producent stelt een waarborg in ten behoeve van de financiering (artikel 13 lid 4);
 6. De producent voorziet de apparatuur van het WEEE symbool (artikel 15 lid 1);
 7. De producent informeert binnen 1 jaar over de voorbereiding voor hergebruik en de verwerking van deze apparatuur aan ontdoeners (artikel 16);
 8. De producent levert en voorziet het product van een gebruiksaanwijzing over
  1. wijze waarop de batterijen en accu’s uit de elektrische en elektronische apparatuur gehaald kunnen worden;
  2. informatie over het type batterij of accu, dat in de elektrische en elektronische apparatuur is ingebouwd.
 9. Registratie bij en rapportage aan het Nationaal (W)EEE Register. De gegevens zoals genoemd in bijlage X dienen tenminste beschikbaar te worden gesteld. (Artikel 19 lid 1, 2 en 3);
 10. De producent stelt een gemachtigde aan wanneer men buiten Nederland op de markt wordt gebracht (artikel 21 lid 1 en 2). 

Wanneer u zich individueel registreert bij het Nationaal (W)EEE Register bent u zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze verplichtingen en bent u als producent aansprakelijk voor naleving van deze verplichtingen.

Indien u tevens bedrijfsmatig EEA voor hergebruik inzamelt en exporteert voor hergebruik, bent u vanaf 1 januari 2021 verplicht om dit te rapporteren. Wanneer u bedrijfsmatig AEEA exporteert voor recycling dient u zich te registreren in het NWR.

 

Exporteren van (A)EEA

Indien u tevens bedrijfsmatig EEA voor hergebruik inzamelt en exporteert voor hergebruik, bent u vanaf 1 januari 2021 verplicht om dit te rapporteren. Wanneer u bedrijfsmatig AEEA exporteert voor recycling dient u zich tevens als verwerker te registreren in het NWR. Zoals importeurs de producentenverantwoordelijkheid dragen wanneer EEA op de Nederlandse markt gebracht wordt, dragen exporteurs de verantwoordelijkheid van verwerker wanneer AEEA uit Nederland geëxporteerd wordt.

 

Meldpunt (niet geregistreerde) producenten

Kent u een partij die volgens u producent van EEA is en die niet voorkomt in de lijst met geregistreerde producenten (zie link in oranje kader rechtsboven)? U kunt deze partij melden bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via deze link. Vul bij rubriek in “afval” en bij soort “free riders en illegaliteit”. Geef daarna uw mailadres en ILT stuurt u dan direct een verificatiemail met een link naar een kort formulier waarin u de melding toelicht.

Vragen over de WEEE richtlijn?

Het register beantwoordt geen inhoudelijke vragen over de WEEE-Richtlijn anders dan in de FAQ. De overheid heeft hiervoor een gespecialiseerd loket; de Helpdesk Afvalbeheer.

Geregistreerde producenten

Klik hier voor het actuele overzicht van geregistreerde producenten en importeurs.