Het register beantwoordt geen inhoudelijke vragen over de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). De overheid heeft hiervoor een gespecialiseerd loket; de Helpdesk Afvalbeheer. In overleg met dit loket heeft het register de volgende FAQ opgesteld.

 

1. Ben ik een producent en moet ik mij registeren?


Let op! Vanaf 15 augustus worden wijzigingen met betrekking tot de reikwijdte in de Regeling AEEA van kracht. Hierdoor zullen nieuwe producenten zich moeten registreren.

Ja, als producent van EEE moet u zich registreren. De definitie van een producent staat onder artikel 1.p van de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Webshops vallen ook onder deze definitie. Voor retailers en importeurs geldt de volgende vuistregel: Indien op de factuur van de leverancier van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEE) een BTW-nultarief of een buitenlands BTW tarief staat, dan bent u de producent tenzij deze leverancier vrijwillig zijn verantwoordelijkheid heeft verlegd naar een Nederlands (rechts)persoon door een mandatering volgens artikel 21. Indien u reeds aangesloten bent bij een producentencollectief of een collectief inzamelsysteem dat hoeft u niets te doen: zij verzorgen de registratie en de rapportage voor u. Producenten die individueel hun verplichtingen uit de WEEE-Richtlijn invullen kunnen zich registreren op de pagina voor producenten

 

2. Ben ik een verwerker en moet ik mij registreren?


Let op! Vanaf 15 augustus worden wijzigingen met betrekking tot de reikwijdte in de Regeling AEEA van kracht. Hierdoor zullen nieuwe producenten zich moeten registreren.

Ja, als verwerker of exporteur van WEEE moet u zich registreren. Een verwerker is een bedrijf dat afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (WEEE) in Nederland be- of verwerkt of voor verwerking naar het buitenland exporteert. Als exporterende handelaar bent u dus ook een verwerker die moet rapporteren over inzameling en (materiaal)hergebruik. WEEE dat door een individuele producent of collectief inzamelsysteem in Nederland is ingezameld en bij u wordt verwerkt, hoeft niet gerapporteerd te worden: dat doet de producent of het collectieve inzamelsysteem. Ook voorraden elektronica (van producenten) die vernietigd worden, hoeven niet te worden gerapporteerd: deze zijn namelijk nooit op de markt gezet. Verwerkers kunnen zich registreren op de pagina voor verwerkers.

 

3. Wat kost registratie?

Voor verwerkers is de registratie gratis. De producenten dragen de kosten voor het Nationaal (W)EEE Register. Individueel geregistreerde producenten ontvangen een factuur van het Register van maximaal €200,- per jaar. Voor producenten die zich aangesloten hebben bij een collectief, worden de kosten gedragen en verrekend door het collectief.

 

4. Welke apparaten vallen onder de WEEE Richtlijn?


Let op! Vanaf 15 augustus worden wijzigingen met betrekking tot de reikwijdte in de Regeling AEEA van kracht. Hierdoor zullen nieuwe producten moeten worden gerapporteerd en andere producten niet meer hoeven te worden gerapporteerd. Het Nationaal (W)EEE Register doet geen uitspraken over het binnen of buiten de regeling vallen van producten, hiervoor kan contact worden opgenomen met de Helpdesk Afvalbeheer.


Raadpleeg hiervoor de Handreiking reikwijdte. Dit is een hulpmiddel om te bepalen welke apparaten vallen onder het begrip ‘elektrische en elektronische apparaten’ zoals in de WEEE Richtlijn wordt benoemd in artikel 1.f. Een paar specifieke apparaten worden behandeld in hoofdstuk 3 van de Europese Veelgestelde vragen WEEE Directive.

 

5. Hoe kan een Nederlandse producent aan zijn verplichtingen voldoen?

Een producent kan individueel regelen om aan zijn verplichtingen te voldoen of zich aansluiten bij een producentencollectief of een collectief inzamelsysteem . In de praktijk betekent dit dat de producent betaalt aan het collectief voor een systeem van inzameling en verwerking. Het collectief doet ook de registratie bij het Nationaal (W)EEE Register namens deze producent. De producent blijft wel verantwoordelijk maar door zich bij het collectief aan te sluiten, maakt hij aannemelijk dat hij zijn verantwoordelijkheid nakomt. De collectieve inzamelsystemen zijn:
PV Cycle
RTA
Wecycle
WEEE Nederland

6. Hoe kan een binnen of buiten Europa gevestigde producent voldoen aan zijn verplichtingen in Nederland?

Deze producent kan een persoon/rechtspersoon in Nederland machtigen (artikel 21 van de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn) om namens hem te voldoen aan de uit de regeling voortvloeiende verplichtingen. Dat houdt in: de registratie uitvoeren en het aangeven hoe hij aan zijn inzamelverplichting voldoet. Vanaf dat moment is de gemachtigde verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de producent. De gemachtigde kan zich aansluiten bij een producentencollectief of een collectief inzamelsysteem.

 

7. Welke verplichtingen hebben verwerkers?

Bent u een verwerker van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (WEEE), dan heeft u de volgende verplichtingen:
- Zorgen voor passende verwerking van al het gescheiden ingezamelde WEEE  volgens de best beschikbare technieken. Passende verwerking betekent:
* naleving van scheidingseisen voor inrichtingen die inzamelen/verwerken (bijlage VII van de WEEE Directive)
* behalen streefcijfers voor nuttige toepassing, (bijlage V van de WEEE Directive).
* verwerking volgens het WEEELABEX standaard verwerking
- Rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register elk jaar voor 1 mei de door u in het voorafgaande kalenderjaar verwerkte hoeveelheid WEEE en de daarbij behaalde streefcijfers voor (materiaal)hergebruik en nuttige toepassing.


8. Waarom verwerking volgens het WEEELABEX Treatment?

Producenten en verwerkers hebben voorgesteld de verwerking uit te voeren volgens WEEELABEX. Dit voorstel is overgenomen door de overheid, omdat dit duidelijk maakt dat de verwerking gebeurt volgens de vereisten van de WEEE Directive, en het geeft ook een gelijk speelveld voor de be- en verwerkers.
Werken volgens het WEEELABEX standaard verwerking realiseert de passende verwerking (WEEE Directive bijlage VII) en het behalen van de streefcijfers voor nuttige toepassing (WEEE Directive bijlage V). Er geldt vanaf 1 juli 2015 een verplichte certificering volgens het WEEELABEX standaard verwerking voor verwerkers.
Voor inzameling, vervoer en verwerking van koel- en vriesapparatuur geldt NEN-EN 50574 en:2012 in plaats van WEEELABEX.

 

 

Vragen over de WEEE Richtlijn?

Het register beantwoordt geen inhoudelijke vragen over de WEEE-Richtlijn anders dan in de FAQ. De overheid heeft hiervoor een gespecialiseerd loket; de Helpdesk Afvalbeheer.